Panamá

Allmänt

Adoptionscentrum har arbetat i Panama sedan årsskiftet 2011/2012, med ett uppehåll 2015–2016. Vi samarbetar med den sociala myndigheten ”Senniaf”, Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. I landet finns 50 registrerade barnhem där barnen bor medan de är omhändertagna och deras situation utreds.  

Både Panama och Sverige har ratificerat Haagkonventionen om internationella adoptioner. Adoptionen godkänns därmed automatiskt i Sverige. I Panama prioriteras inhemska adoptionssökande framför utländska.

Barnen

Panamas befolkning utgörs av flera folkgrupper som har sitt ursprung i Afrika, Europa och Latinamerika, och de barn som behöver adoptivföräldrar har varierande bakgrund och ålder. Många av barnen som vistas på barnhem har övergivits av sin biologiska familj eller omhändertagits av barnavårdsmyndigheterna på grund av vanvård.

Alla barn som vistas på barnhem i Panama undersöks av läkare. De går även igenom en psykologisk bedömning. Det är inte ovanligt att barnen har en försenad psykomotorisk och språklig utveckling.

I Panama är det vanligt med inhemsk adoption. De barn som blir aktuella för internationell adoption är vanligtvis över två år och har någon form av särskilda behov. Du kommer att få utförliga rapporter om barnets hälsotillstånd och om den biologiska familjen.

Adoptionsprocessen

Adoptionsprocessen kan komma att variera något beroende på vilket barnhem barnet finns på, och i vilken stad barnet är registrerat.

 1. Av Adoptionscentrum får du instruktioner för ansökningsdokumenten. Med hjälp av dessa instruktioner iordningställer du din ansökan.
 2. När ansökan är komplett hjälper vi dig att granska den, skicka på bestyrkande hos Notarius Publicus samt översättning till spanska.
 3. Ansökan skickas direkt till Centralmyndigheten Senniaf i Panama, och när den är godkänd placeras du på väntelista.
 4. När matchning med barn är gjord av adoptionskommittén, skickas besked till Adoptionscentrum tillsammans med en komplett barnrapport med foto (inklusive läkarintyg och i förekommande fall psykologintyg). När du fått besked om barnet ska du acceptera skriftligen inom 10 dagar.
 5. Resa till Panama sker vanligtvis inom en månad.
 6. När du är på plats i Panama inleds den första delen av adoptionen, provsamlevnadstiden (etapa pre-adoptivo), och då besöks barnet på barnhemmet under 10 dagar.
 7. Därefter får du barnet i din vård, och en provsamlevnadstid på två månader följer. Under denna tid utvärderas du av myndigheternas psyko-sociala team.
 8. När de två månaderna har gått, lämnas ärendet in i domstol för den slutliga fasen. I vilken domstol ärendet hamnar beror på var barnet är registrerat. Det går inte att säga på förhand exakt hur lång tid ett visst ärende kommer att ta.
 9. Efter ca en månad kallas familjen till domstolen för en intervju (audiencia) och därefter fattar domaren sitt beslut om adoption.
 10. När adoptionsdomslut är undertecknat och vunnit laga kraft ändras barnets efternamn i civilregistret.
 11. Senniaf utfärdar Haagintyget, som bevisar att adoptionen är en konventionsadoption och barnet är svensk medborgare.
 12. Slutligen kan du ansöka om panamanskt pass för barnet. Eftersom panamanska medborgare inte behöver visum för att komma in i Schengen kan barnet resa till Sverige på sitt panamanska pass.

Resa

Båda föräldrarna reser till Panama för att ta emot barnet. Vistelsetiden är ca fyra månader. Den ena föräldern kan få tillstånd att åka hem under vistelsen innan domstolsförhandlingarna är färdiga, men båda måste närvara vid domstolsaudiensen.

Läs mer om Panama på Regeringskansliets hemsida.

Vem kan ansöka?

 • Sökande som ej fyllt 46 år vid ansökningstillfället, både par och ensamstående kvinnor accepteras.
 • Du bör vara öppen för barn 0–48 månader med särskilt behov och/eller svår psykosocial bakgrund.
 • Du måste vara öppen för barn oavsett ursprung.
 • Du ska vara fysiskt och psykiskt frisk. Behandlade sjukdomar som inte påverkar livsföringen accepteras. Intyg om god prognos krävs och i utredning bör det stå vem i släkten, eller bland vänner, som tar ansvar för barnen om något skulle hända adoptivföräldrarna.
 • Två års äktenskap eller samboskap som kan styrkas.
 • Utredningen, medgivandet och psykologintyget får inte vara äldre än två år, varken vid godkännande eller vid besked om barn. 

Återrapporter

Återrapporterna till ett land efter det att du hämtat barn är en viktig del av adoptionsprocessen.

Ett krav för att få adoptera från Panama är att du återrapporterar i tre år efter adoptionen. Du förbinder dig att sända nio uppföljningsrapporter till panamanska myndigheter, en var fjärde månad. Rapporterna ska skrivas av din utredare, läs mer här.