Adoption från Bulgarien

Bulgarien

Allmänt

Adoptionscentrum har förmedlat adoptioner från Bulgarien sedan 1992. I Bulgarien är man bekant med förhållandena i Sverige och tycker att barnen får det bra här. Men förutom den lagstiftning som finns, har de sina egna kriterier och värderingar att arbeta efter. Adoptionscentrum kan därför inte råda över vad som beslutas. Sverige och Bulgarien har skilda kulturer och våra svenska värderingar stämmer inte alltid överens med de bulgariska.

Adoptionscentrums kontaktpersoner i Bulgarien pratar engelska, italienska och spanska. De har ansvar för kontakter med myndigheter och barnhem och har hand om olika dokument som rör adoptionsprocessen. De följer även med familjerna till barnhemmet första gången de besöker sitt barn och när barnet hämtas.

Enligt Adoptionscentrums senaste statistik har de som adopterat barn i allmänhet väntat drygt tre år på ett barn som är drygt 3 år gammalt eller äldre. Ju öppnare du som ansöker om adoption från Bulgarien är för barn med särskilda behov, desto större är sannolikheten att väntetiden blir kortare.

Barnhemmen i Bulgarien är av varierande storlek och standard. Där försöker man göra så mycket som möjligt med de resurser som finns. Barnen har vanligtvis lämnats av ensamstående mödrar, av familjer med många barn och ibland på grund av att barnet har något handikapp.

Barnen

Barnen som behöver nya föräldrar genom adoption har varierande bakgrund. Vanligtvis har de kommit till ett barnhem redan under sina första levnadsmånader. De kan ha lämnats direkt till något barnhem för omhändertagande eller blivit övergivna på exempelvis ett sjukhus. Till barnhemmen kommer även barn som har föräldrar som inte kan ta hand om dem.

De barn som kan placeras i Sverige är till exempel barn till föräldrar med sociala eller ekonomiska problem. Många av barnen kommer från minoritetsbefolkningar.

För de barn som överges på sjukhus och bedöms vara friska, söker man först och främst familj i Bulgarien. Men det finns fortfarande ett behov av utländska familjer även för några av dessa barn. Det är dock svårt att finna inhemska familjer för äldre barn samt för barn med handikapp, och det är främst då man vänder sig till utlandet.

Är barnets bakgrund okänd, görs alltid en utredning och en övergivandeprocedur, där man försöker finna barnets biologiska föräldrar. Om detta inte lyckas blir barnet förklarat övergivet och ett beslut om att barnet ska lämnas för adoption kan tas.

Alla barnhem har läkare knutna till sig och barnen är läkarundersökta och vaccinerade. Alla barn är dessutom HIV-testade. Vid besked om barn får ni ett läkarintyg, med medicinska diagnoser och foto på barnet. Många av barnen har vistats länge på barnhem. I de stora barngrupperna hinner inte föreståndarna ge barnen den stimulans de behöver, vilket leder till att de ofta är sena i talet och i den psykiska och motoriska utvecklingen.

För att adoptera från Bulgarien behöver du fylla i en lista med de särskilda behov, diagnoser och bakgrunder som barnen kan ha, och som du kan tänka dig acceptera. Här kan du se en sådan lista. 

Adoptionsprocessen

 1. Av Adoptionscentrum får du instruktioner för ansökningsdokumenten. Med hjälp av dessa instruktioner iordningsställer du din ansökan.
 2. De färdiga dokumenten granskas och godkänns av Adoptionscentrum. Därefter låter du dem bestyrkas hos Notarius Publicus. När dokumenten är bestyrkta av Notarius Publicus, och Adoptionscentrum låtit dem apostilleras*, sänds de till vår samarbetsorganisation ”Vesta” för översättning i Bulgarien.
 3. När du får besked om barn kontaktar Adoptionscentrum dig. Du har då cirka en vecka på dig att tacka ja.   
 4. Om du önskar fortsätta adoptionen och fått samtycke från socialnämnden att adoptionen får fortsätta, är det dags att göra den första resan till Bulgarien. Din vistelse blir 6–7 dagar lång. Under den första resan besöker du barnhemmet och träffar barnet. Därefter träffar du en Notarius Publicus och undertecknar de dokument som gäller barnet.
 5. Det dröjer sedan cirka 6 månader till dess du kan resa och hämta ditt barn. Barnets och dina dokument granskas på Justitieministeriet i Sofia.
 6. När dessa granskats klart sammanställer kommittén för internationella adoptioner vid Justitieministeriet ett beslutsunderlag som sedan undertecknas av justitieministern. Därefter lämnas ärendet in till domstol.
 7. Under domstolsförhandlingen representeras du av en advokat, som du utfärdat en fullmakt för. Det tar 14 kalenderdagar innan domstolsbeslutet vinner laga kraft. 
 8. Den andra resan genomförs efter det att domstolsbeslutet vunnit laga kraft och nytt födelsecertifikat utfärdats. Därefter ansöker du om pass för barnet. Den andra resan blir ca en vecka lång. Eventuellt räcker det att en av föräldrarna åker.
 9. Bulgarien har ratificerat Haagkonventionen, vilket innebär att adoptionen erkänns automatiskt i Sverige.

*När ett dokument är försedd med en Apostille innebär det, enligt Haagkonventionen, att dokumentet därefter inte ska behöva legaliseras ytterligare.

Resa

Du reser till Bulgarien vid två tillfällen och bokar själv resorna dit.

När du accepterat att adoptera ett visst barn reser du på din första resa till Bulgarien. Den här resan görs kort efter det att du fått besked om barn.

På den första resan besöker du barnet på barnhemmet eller i fosterfamiljen. Du har då möjlighet att ställa frågor om barnet och få information om barnets hälsa och utveckling. Därefter kräver lagen att du umgås med ditt barn under fem dagar. Dokument som rör barnet ska även undertecknas av dig vid det första besöket. Besöket på barnhemmet eller fosterfamiljen äger rum en vardag snart efter er ankomst. Den första vistelsen i landet blir 6–7 dagar.

Andra resan görs när domstolsbeslutet är taget och detta vunnit laga kraft, samt när nytt födelsecertifikat ställts ut. Vi ringer dig så fort vi fått besked om att du kan resa. Beskedet om resa kan komma med cirka 2 veckors varsel. Den andra resan blir ca en vecka lång.

Mellan den första resan och den andra resan är väntetiden cirka 6 månader.

Om du reser med äldre syskon rekommenderar vi dig att ta kontakt med familjer som redan gjort resan tillsammans med äldre syskon innan du fattar ett beslut.

Du får hjälp med tolkning till engelska.

Bulgariska är det officiella språket. Det underlättar oerhört att ha lite kunskaper i bulgariska, även små språkkunskaper är till stor glädje och hjälp under er vistelse i landet, men framförallt i kontakten med ert barn.

Läs mer om Bulgarien på Regeringskansliets hemsida.

Vem kan ansöka?

 • Gifta par och ensamstående.
 • Du ska vara frisk. Kroniska sjukdomar som inte påverkar det dagliga hälsotillståndet kan accepteras.
 • Du måste vara öppen för särskilda behov hos barnet.

Återrapporter

Återrapporterna till ett land efter det att du hämtat barn är en viktig del av adoptionsprocessen

Du ska skicka totalt fyra rapporter till Bulgarien, med sex månaders mellanrum. Den första rapporten skickas sex månader efter hemkomsten. Skicka gärna en liten hälsning till barnhemmet två veckor efter hemkomsten.

Alla rapporter skrivs på svenska av er utredare. De ska skrivas på blanketten som utredaren hittar på MFoF:s hemsida.  

De översätts sedan i Bulgarien.

I samband med rapporterna ska du även bifoga 7–8 fotografier på ditt barn och dig själv. Det ska framgå vem som är barnets förälder och syskon, men självklart får även andra personer i barnets närhet vara med på fotografierna. Man bör inte sända bilder på nakna barn.